Súťaž o výlet na americký CosmoCamp

Si vášnivý fanúšik vesmíru a kozmických technológií? Nestačila ti výstava Space Discovery a chceš sa pozrieť priamo do amerického strediska Cosmosphere a absolvovať kozmický výcvik? Stačí, keď odpovieš na jednoduchú otázku, vyplníš svoju e-mailovú adresu a budeš mať trochu šťastia.

Aký exponát ťa na výstave Cosmos Discovery
najviac oslovil a prečo?

Súťaž o výlet na americký CosmoCamp

Vyplň formulárPravidlá súťaže

Súťaž o účasť pre 2 osoby na jednom z vybraných kempov spoločnosti Cosmosphere (Adult Astronaut Adventure alebo Solar System alebo Starship Earth, viac informácií nájdete pod názvami konkrétneho kempu na webovej stránke http://cosmo.org/explore/camps). Výhra zahŕňa kurzovné pre 2 osoby v jednom z vybraných kempov. Súťaž trvá od 1. 10. 2016 do polnoci 31. 12. 2016. Výherca bude jediný. Výherca bude vyžrebovaný z tých, ktorí odpovedali na súťažnú otázku a vyplnili riadne svoju e-mailovú adresu. Výhercovia budú kontaktovaní na základe e-mailu uvedeného vo formulári.Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť JVS GROUP s.r.o., so sídlom Slavíkova 1744/22, Ostrava, Poruba, IČO 25865005, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 23307.Podmienky účasti

Účastník súťaže (ďalej len "účastník"): Osoba, ktorá je občanom Českej alebo Slovenské republiky, má tu trvalý pobyt a splní aj všetky ďalšie tu uvedené podmienky. Prihlásením sa do súťaže, prípadne odoslaním odpovede na súťažnú otázku, vyjadruje účastník súhlas s týmito podmienkami. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci JVS Group s.r.o. ani ktokoľvek ďalší, kto sa podieľa na realizácii tejto súťaže. Súťaže sa môžu zúčastniť aj osoby mladšie ako 18 rokov, pri čerpaní výhry ale musí byť prítomný ich zákonný zástupca, poprípade ním poverená osoba staršia ako 18 rokov.Udelenie práv a zodpovednosť

Každý účastník poskytuje usporiadateľovi absolútne právo upravovať, pozmeňovať, zverejňovať, využívať zaznamenané odpovede, ako aj ďalšie zobrazenie, vyjadrenia, výtvory a ďalšie informácie alebo materiály, ktoré mu boli účastníkom poskytnuté v spojení so súťažou, a to prostredníctvom ľubovoľného média, akýmkoľvek spôsobom, bez nutnosti schválenia, povolenia alebo oznamovania, s neobmedzenou dobou platnosti a bez geografického obmedzenia. Súhlas s použitím účastníkom poskytnutých materiálov sa vzťahuje aj na komerčné a marketingové účely. V prípade, že bude účastník zhotovovať fotografiu inej osoby, alebo osôb, tieto osoby musia taktiež súhlasiť s podmienkami súťaže, ktoré sa na ne môžu podľa svojej povahy vzťahovať, najmä ohľadom osobných údajov a osobných práv. Tento súhlas je povinný zabezpečiť účastník.SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prihlásením sa do súťaže vyjadruje jej účastník súhlas so zverejnením svojho mena ako výhercu a to najmä na sociálnych sieťach. Informácie získané od účastníka, okrem informácií verejne dostupných, sú považované za jeho osobné údaje a vzťahuje sa na ne ochrana podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje nebudú odovzdávané tretím osobám, budú použité na účely spracovania súťaže a budú zapracované po dobu súťaže. Rozsah spracovaných údajov vyplýva z rozsahu poskytnutých údajov účastníkom.ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE A VYHLÁSENIE USPORIADATEĽA

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to v priebehu celého trvania súťaže. Pokiaľ účastník poruší tieto podmienky, môže byť usporiadateľom vylúčený zo súťaže, čím nie je dotknuté právo usporiadateľa na náhradu škody či iné právne kroky na ochranu jeho oprávnených záujmov. Vylúčenie zo súťaže nemá vplyv na už udelené súhlasy účastníka podľa týchto podmienok. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy vo výhradnej právomoci usporiadateľa. Usporiadateľ nesie zodpovednosť iba za úhradu tých daní a poplatkov, ku ktorým je zo zákona povinný, vrátane úhrady zrážkovej dane, ak nebude od plnenia dane oslobodený. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek dane alebo poplatky, ktoré by mohli vzniknúť na strane účastníka súťaže. Účastník súťaže, ktorý vyhrá cenu je si povinný sám obstarať potrebné poradenstvo ohľadom daní. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s akciou, iba ak by tieto škody boli spôsobené porušením právnych povinností zo strany usporiadateľa. Tieto podmienky sú platné od 1.10.2016.